You are viewing an unstyled version of this page. Either your browser does not support Cascading Style Sheets (CSS) or CSS styling has been disabled.

Az ETCS nyelv csomagjai

Az ETCS nyelv csomagjai /1


3-as típusú csomag – nemzeti értékek:
Ez a csomag a vasúttársaságok által megadott alapértékeket és változókat tartalmazza. A csomagban szereplő változókat és bitben mért hosszúságukat az alábbi táblázat részletezi:

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_PACKET

8

Csomagazonosító (=3)

Q_DIR

2

Menetirány

L_PACKET

13

A csomag hossza (min. 186)

Q_SCALE

2

Távolságmérés felbontása (0.1/1/10 méter)

D_VALIDNV

15

Nemzeti értékek érvényesség-kezdetének távolsága

N_ITER

5

Ezt a változót követő adathalmaz ismétléseinek a száma a csomagban 

NID_C(k)

10

Nemzeti terület(ek) azonosítója, ahol a nemzeti értékek alkalmazandók

V_NVSHUNT

7

Tolatás mód sebességhatára

V_NVSTFF

7

Saját felelősségű mód sebességhatára

V_NVONSIGHT

7

Látra közlekedési mód sebességhatára

V_NVUNFIT

7

Unfitted mód sebességhatára

V_NVREL

7

Oldási sebességhatár

D_NVROLL

15

Megcsúszási távolság határ

Q_NVSRBKTRG

1

Üzemi fékek használatának engedélyezése

Q_NVEMRRLS

1

Vészfék-feloldás engedélyezése

V_NVALLOWOVTRP

7

Maximális sebesség EOA meghaladás funkció kiválasztásához

V_NVSUPOVTRP

7

Felügyelt sebességhatár EOA meghaladásakor

D_NVOVTRP

15

Túlhaladás elnyomásának maximális távolsága EOA meghaladásakor

T_NVOVTRP

8

Túlhaladás elnyomásának maximális időtartama EOA meghaladásakor

D_NVPOTRP

15

Maximálisan megtehető távolság hátramenetben PT üzemmódban

M_NVCONTACT

2

Biztonsági üzenet ciklusidejének lejárta utáni cselekvés

T_NVCONTACT

8

Biztonsági üzenet maximális ciklusideje

M_NVDERUN

1

Vezető-azonosító menet közbeni beadásának engedélyezése

D_NVSTFF

15

SR üzemmódban megtehető maximális távolság

Q_NVDRIVER_ADHES

1

Adhéziós faktor vezető általi módosíthatósága

Nemzeti értékek csomag

Egyes országok konkrét értékeiről lásd a Küldetés ETCS-ben menüpontot!


5-ös típusú csomag – láncolási információk:
A láncolási információk célja, hogy észrevehető legyen, ha egy balízcsoport észlelése elmaradt a várakozási ablakon belül. Ezen túl segítséget nyújt abban, hogy egy egyszerű balízcsoporthoz a koordinátarendszer hozzárendelhető legyen (lásd később), valamint abban, hogy a kerékérzékelő pontatlansága időről-időre kiküszöbölhető legyen.
A láncolási információ tudatja a vonattal, hogy a következő balíz vagy balízcsoport hol található és mi az azonosítója. Ugyanakkor a láncolási információ a csomagban található N_ITER változó függvényében több (további) balízcsoportról is tartalmazhat adatokat. Amint a vonat egy új láncolási információt vesz, az előző adat(csoport) az újra cserélődik.
Minden egyes láncolt balízcsoport az alábbi láncolási információkat tartalmazza:
 • Láncolási távolság: a követő láncolt balízcsoport referenciabalízának távolsága (ha több balízcsoport láncolódik össze, akkor összeadódó távolságok kerülnek kiküldésre, azaz mindig az előző referenciabalíztól mért távolság);
 • A láncolt balízcsoport azonosítója (ha az útvonal nem ismert, akkor engedélyezett az „ismeretlen” érték használata);
 • A láncolt balízcsoport iránya (névleges vagy ellenkező);
 • A rendszer válasza, ha a láncolt balízcsoport nem található. (A reakció lehet túlhaladás aktiválás, üzemi fékezés, vagy semmiféle esemény nem történik.)

Ha az útvonal nem ismert teljes pontossággal, akkor egy speciális érték küldésével a pályaoldal utasítja a vonatot, hogy legközelebb csak az adott irányra vonatkozó újrapozícionáló információt küldő balízcsoport-üzenetet fogadjon el érvényesnek. Ezzel kapcsolatban fel kell hívni a figyelmet arra, hogy amennyiben nem ismert az újrapozícionáló balízcsoport iránya (névleges/ellenkező), azaz „ismeretlen” értékű, akkor az nem lehet egyszerű balízcsoport, tehát legalább két balízból kell állnia az irány egyértelmű meghatározásához. Itt említjük meg továbbá, hogy az előzőekben elmondottakhoz hasonlóan egy láncolatlan balízcsoportnak is minimum két balízból kell állnia.
Ha a fedélzeten nem állnak rendelkezésre láncolási információk, akkor a vonatnak minden balízcsoportot figyelembe kell venni. Ha a láncolási információk elérhetőek, akkor a vonatnak valamennyi a láncolási információban szereplő láncolt balízcsoportot, illetve a láncolatlanként jelölt (Q_LINK=0) balízcsoportokat kell figyelembe venni.

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_PACKET

8

Csomagazonosító (=5)

Q_DIR

2

Menetirány

L_PACKET

13

A csomag hossza (min. 69)

Q_SCALE

2

Távolságmérés felbontása (0.1/1/10 méter)

D_LINK

15

A következő láncolt balízcsoport távolsága

Q_NEWCOUNTRY

1

Ugyanazon országban/régióban található-e?

      NID_C

10

Ha Q_NEWCOUNTRY=1 (új), akkor az új ország/régió azonosítója

NID_BG

14

A láncolt balízcsoport azonosítója

Q_LINKORIENTATION

1

A láncolt balízcsoport iránya

Q_LINKREACTION

2

Láncolási reakció inkonzisztencia esetén

Q_LINKACC

6

Láncolás pontosságának beállítása, várakozási ablak

N_ITER

5

További láncolt balízcsoportok száma

D_LINK(k)

15

A k-adik láncolt balízcsoport távolsága a (k-1)-től (összeadódó távolság)

Q_NEWCOUNTRY(k)

1

A k-adik láncolt balízcsoport régiója új-e?

      NID_C(k)

10

Ha Q_NEWCOUNTRY=1, akkor az új ország/régió azonosító (k)

NID_BG(k)

14

A k-adik láncolt balízcsoport azonosítója

Q_LINKORIENTATION(k)

1

A k-adik láncolt balízcsoport iránya

Q_LINKREACTION(k)

2

A k-adik láncolt balízcsoporthoz tartozó láncolási reakció

Q_LINKACC(k)

6

A k-adik láncolt balízcsoport láncolási pontosságának beállítása

Láncolás csomag

12-es típusú csomag – 1-es szintű menetengedély:
Ezek az információk a vonat által megtehető távolságról, valamint a jelző(k)nél és a távolság(ok) végén alkalmazandó sebességről tartalmaznak adatokat. Amikor egy új menetengedély érkezik, az előző információ törlődik. A menetengedély információ többek között a következőket tartalmazza:
 • sebesség a jelzőnél,
 • a menetengedély hossza,
 • sebesség a menetengedély végénél,
 • a menetengedély érvényességi ideje,
 • információk a veszélyeztetési pontról:
 • - távolság a menetengedély végétől a veszélyeztetési pontig,
  - oldási sebesség a veszélyeztetési pont után,
 • megcsúszási szakasz információ,
 • megcsúszási szakasz távolság,
 • megcsúszás érvényességi ideje,
 • megcsúszási szakasz oldási sebessége.
A csomag pontos felépítéséről a lenti táblázat ad tájékoztatást.
A menetengedély szakaszairól és időzítéseiről a bevezetőben, az időzítések témakörében már részletesebben volt szó. Az, hogy ez a témakör milyen erősen függ(het) az adott vasút jelzési és szabályrendszerétől, az alábbi hazai példa is szemlélteti. Addig ugyanis, amíg a menetengedély végpontjaként általában a megállás helyét szokás megadni, a MÁV-nál a jelzési rendszerhez és az üzemi feltételekhez jobban igazodóan a menetengedély határ pontjaként annak a jelzőnek a távolságát kell megadni, ahol a megengedett sebesség értéke változik, illetve ameddig a vonat egyenletes sebességgel haladhat, amennyiben az adott pont egyértelműen azonosítható.
A mozdonyvezetők minél jobb tájékoztatása érdekében az ETCS rendszerrel szemben ugyancsak elvárás, hogy a menetengedély minél pontosabb legyen és a kiértékelés lehetőleg minél hosszabb szakaszra terjedjen ki. E feltétel teljesítése érdekében szükséges, hogy a menetengedély összeállítása során ne csak az éppen közelített főjelző jelzési képét vegyék figyelembe, hanem a következőét is. Ha az egymást követő főjelzők közötti távolság egy meghatározott értéknél kisebb, akkor a menetengedélyt az adott és a következő főjelző jelzési képének tényleges kiértékelése alapján kell összeállítani (ami az önműködő térközberendezéseknél pl. „a következő jelző zöld” információ meghatározását jelenti). Ha az egymást követő főjelzők közötti távolság a meghatározott értéknél nagyobb, akkor a második főjelző előtt különálló előjelzőt kell felállítani. Ebben az esetben, vagyis ha a következő jelző előjelző, a menetengedély összeállításakor csak az aktuális jelző jelzési képét kell ténylegesen kiértékelni és elegendő azt figyelembe venni, hogy a következő jelzőhöz maximális sebességgel szabad-e érkezni.

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_PACKET

8

Csomagazonosító (=12)

Q_DIR

2

Menetirány

L_PACKET

13

A csomag hossza (min. 73)

Q_SCALE

2

Távolságmérés felbontása (0.1/1/10 méter)

V_MAIN

7

Jelzővel kapcsolatos sebességkorlátozás

V_LOA  

7

Megengedett sebesség a menetengedély határánál  

T_LOA  

10

V-LOA célsebesség érvényességi ideje (lehet „nincs időzítés”)

N_ITER

5

Menetengedély közbenső szakaszainak száma (értéke 0, ha V_MAIN=0, vagy a menetengedély csak egy (vég)szakaszból áll)

L_SECTION(k)

15

A k-adik szakasz hossza

Q_SECTIONTIMER(k)

1

Van-e a k-adik szakasznak szakasz time-out-ja?

      T_SECTIONTIMER(k)

10

A k-adik szakasz érvényességi ideje

      D_SECTIONTIMERSTOPLOC(k)

15

Távolság a szakasz elejétől a szakasz time-out megállítási helyéig

L_ENDSECTION

15

A végszakasz hossza

Q_SECTIONTIMER

1

Van-e a végszakasznak szakasz időzítője?

      T_SECTIONTIMER

10

A végszakasz érvényességi ideje

      D_SECTIONTIMERSTOPLOC

15

Távolság a végszakasz elejétől a szakasz time-out leállítási helyéig

Q_ENDTIMER

1

Van-e végszakasz time-out?  

      T_ENDTIMER

10

Végszakasz oldási ideje

      D_ENDTIMERSTARTLOC

15

A végszakasz time-out indítási helyének távolsága a menetengedély végétől

Q_DANGERPOINT

1

Van-e veszélyeztetési pont információ?

      D_DP

15

Veszélyeztetési pont távolsága a menetengedély végétől

      V_RELEASEDP

7

A veszélyeztetési ponthoz tartozó oldási sebesség

Q_OVERLAP

1

Van-e megcsúszási  távolság információ?

      D_STARTOL

15

Távolság a megcsúszási  távolság időzítőjének indítási helye és a menetengedély vége között.

      T_OL

10

Megcsúszási távolság érvényességi ideje

      D_OL

15

Távolság a menetengedély végétől a megcsúszási távolság végéig

      V_RELEASEOL

7

A megcsúszási  távolsághoz tartozó oldási sebesség

1-es szintű menetengedély csomag

15-ös csomagtípus – 2/3-as szintű menetengedély:
A 2/3-as szintű – 15-ös – menetengedély csomag lényegét tekintve mindössze annyiban különbözik az előbbiekben bemutatott 1-es szintű csomagtól, hogy a V_MAIN változó nem található meg benne.

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_PACKET

8

Csomagazonosító (=15)

Q_DIR

2

Menetirány

L_PACKET

13

A csomag hossza (min. 66)

Q_SCALE

2

Távolságmérés felbontása (0.1/1/10 méter)

V_LOA  

7

Megengedett sebesség a menetengedély határánál 

T_LOA  

10

V-LOA célsebesség érvényességi ideje (lehet „nincs időzítés”  )

N_ITER

5

Menetengedély közbenső szakaszainak száma (értéke 0, ha a menetengedély csak egy (vég)szakaszból áll)

L_SECTION(k)

15

A k-adik szakasz hossza

Q_SECTIONTIMER(k)

1

Van-e a k-adik szakasznak szakasz time-out-ja?

      T_SECTIONTIMER(k)

10

A k-adik szakasz érvényességi ideje

      D_SECTIONTIMERSTOPLOC(k)

15

Távolság a szakasz elejétől a szakasz time-out megállítási helyéig

L_ENDSECTION

15

A végszakasz hossza

Q_SECTIONTIMER

1

Van-e a végszakasznak szakasz időzítője?

      T_SECTIONTIMER

10

A végszakasz érvényességi ideje

      D_SECTIONTIMERSTOPLOC

15

Távolság a végszakasz elejétől a szakasz time-out leállítási helyéig

Q_ENDTIMER

1

Van-e végszakasz time-out?  

      T_ENDTIMER

10

Végszakasz oldási ideje

      D_ENDTIMERSTARTLOC

15

A végszakasz time-out indítási helyének távolsága a menetengedély végétől

Q_DANGERPOINT

1

Van-e veszélyeztetési pont információ?

      D_DP

15

Veszélyeztetési pont távolsága a menetengedély végétől

      V_RELEASEDP

7

A veszélyeztetési ponthoz tartozó oldási sebesség

Q_OVERLAP

1

Van-e megcsúszási  távolság információ?

      D_STARTOL

15

Távolság a megcsúszási  távolság időzítőjének indítási helye és a menetengedély vége között.

      T_OL

10

Megcsúszási távolság érvényességi ideje

      D_OL

15

Távolság a menetengedély végétől a megcsúszási  távolság végéig

      V_RELEASEOL

7

A megcsúszási  távolsághoz tartozó oldási sebesség 

2/3-as szintű menetengedély csomag

16-os típusú csomag – újrapozícionáló információk:
Bizonyos rendszerekben a lezárt vágányútról nem áll rendelkezésre minden információ. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a lenti ábrán látható helyzetben az A jelző jelzési képeivel csak az egyenes irány (3. vágány) és a kitérőirány (1. vagy 2. vágány) között tud különbséget tenni, de azt, hogy utóbbi esetben az 1. vagy a 2. vágány van-e lezárva, nem tudja. Következésképpen az 1-es szinten, decentralizált esetben az A pontban lévő balíz sem képes egzakt információt juttatni a vonatra.
Hiányos útinformáció
Tegyük fel, hogy az A jelző továbbhaladást engedélyező jelzési képet mutat, mégpedig kitérőirányban (azt, hogy melyik vágányra, nem tudjuk). Legyen az 1. és 2. vágányra vonatkozó útleírás az ábra szerinti:
Feltételezett környezet újrapozícionáláshoz

A fentiek tükrében az A pontban lévő balíz a következő információkat küldi a fedélzet felé (lásd ábra):
 • a legkorlátozóbb pályaleírást, valamennyi lehetséges utat figyelembe véve (ez tehát az útinformációk kombinációja is lehet);
 • a legtávolabbi újrapozícionáló balíz láncolási távolságát (az újrapozícionáló balízcsoport azonosítója ekkor még nem ismert);
 • az A jelző ismert jelzési képének megfelelően a legkorlátozóbb menetengedély-információkat  (a legrövidebb szakaszt, és a legalacsonyabb célsebességet);
 • ha bizonyos szakaszokhoz létezik időzítés, akkor a legkorlátozóbb időzítési értéket.
Legkorlátozóbb útinformáció, az A balíz információi

Látható, hogy az A pont után a fedélzeti berendezés csak a mindenkori legkisebb maximális sebességértékeket ismeri, azaz a 1. és 2. vágányra vonatkozó sebességprofilokból kialakult legkorlátozóbb sebességprofilt. Azért a legtávolabbi újrapozícionáló balíz[B2] láncolási távolságát kell megadni, mivel az EVC felügyeli, hogy a soron következő láncolt balíz nem kerülhetett-e már meghaladásra (pl. észlelés nélkül – várakozási ablak), ami a gyorsfék működésbe lépését eredményezhetné akkor, ha a legtávolabbi balízzal rendelkező vágányra járna be a vonat. Ugyancsak biztonsági okból kerül megadásra a legrövidebb szakasztávolság [1. vágány], hogy a fékgörbe számításánál a legrövidebb menetengedély-hosszal rendelkező vágányra járás esetén se csúszhasson túl a vonat a menetengedélye végén. Értelemszerűen hasonló elvek miatt jut a célsebesség-értékek közül a legalacsonyabb (40 km/h) a fedélzetre.
Valamely B jelű balíz meghaladásakor immár kétség nélkül eldönthető, hogy melyik vágányon halad a vonat. Ezért használjuk fel újrapozícionáló információk feladására a B balízokat (kövesd az ábrán, 1. vágányra haladást feltételezve), ahol B1 üzenetének tartalma tehát:
 • ez újrapozícionáló információ;
 • láncolás a következő C balízcsoporthoz;
 • távolság a menetengedély végéig;
 • erre a vágányra vonatkozó pályaleírás.
A B1 balíz újrapozícionáló információi

A vonat megkapja az új, erre a vágányra vonatkozó sebességprofilt, így a 40 km/h-ról felgyorsíthat 50 km/h-ra, majd a következő sebességlépcsőnél tovább. Szaggatottal a régi sebességprofil értéke látható, amit frissített az új információ. Végül megkapja immár a pontos információt arról is, hogy a következő láncolt balízcsoport 400 méterre a C balízcsoport lesz.
Figyelembe véve, hogy a specifikációk szerint az odométer általi távolságmérés pontosságának normál szintje mellett, nem folytonos átvitel esetén (pl. két balíz között), a biztonság érdekében 1000 méteren 50 méter járulékos távolságot kell figyelembe venni ráhagyásként, a fogadóvágányok ellenkező irányú balízcsoportjai a fedélzeti távolságmérő eszközök által szolgáltatott távolságadatok pontosítására is felhasználhatók.
Magának az újrapozícionáló csomagnak a felépítése az alábbi táblázatban látható:

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_PACKET

8

Csomagazonosító (=16)

Q_DIR

2

Menetirány

L_PACKET

13

A csomag hossza (=40)

Q_SCALE

2

Távolságmérés felbontása (0.1/1/10 méter)

L_SECTION

15

Az érvényes távolság pontosítása

Újrapozícionáló csomag

21-es típusú csomag – lejtviszony információk:
A lejtviszony megváltozásának közléséhez az alábbi információk szükségesek:
 • a következő meredekség-változás kezdetének távolsága (0 akkor, ha a változás a balízcsoport referenciapontjától érvényes),
 • meredekség értéke.

Ha új lejtadatok érkeznek a vonatra, az előző adatok felülíródnak. A csomag pontos felépítését a következő:

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_PACKET

8

Csomagazonosító (=21)

Q_DIR

2

Menetirány

L_PACKET

13

A csomag hossza (=min. 54)

Q_SCALE

2

Távolságmérés felbontása (0.1/1/10 méter)

D_GRADIENT

15

A következő (első) lejtviszony-változás távolsága

Q_GDIR

1

A lejtviszony módosítója (0-lejtés, 1-emelkedés)

G_A

8

A biztonsági - legkisebb - lejtviszony

N_ITER

5

Gradiensprofil további szakaszainak száma

D_GRADIENT(k)

15

A k-adik lejtviszony-változás száma

Q_GDIR(k)

1

A k-adik szakasz lejtviszony módosítója (0-lejtés, 1-emelkedés)

G_A(k)

8

A k-adik szakasz biztonsági - legkisebb – lejtviszonya

Lejtviszony csomag

27-es csomagtípus – statikus sebességprofil:
A statikus sebességprofil sebességváltozások formájában kerül kiküldésre. Minden sebességváltozáshoz az alábbi információk szükségesek:
 • A következő sebességváltozás távolsága (0, ha a változás a balízcsoport referenciapontjától érvényes). Összeadódó távolságok megadása szükséges;
 • Az új sebesség;
 • Módosító tényező, amely azt jelzi, hogy a sebesség megváltoztatása a vonat elejének vagy a vonat végének áthaladásakor érvényes (alapesetben a szerelvény hossza hozzáadódik a kevésbé korlátozó sebességértékre váltáskor);
 • A különböző szerelvénykategóriák számára:
- a kategóriára vonatkozó abszolút pozitív sebesség,
- a különbség melyik kategóriára érvényes.

Ha új állandó sebességprofil adatok érkeznek a vonatra, az előző adatok itt is felülíródnak.

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_PACKET

8

Csomagazonosító (=27)

Q_DIR

2

Menetirány

L_PACKET

13

A csomag hossza (min. 58)

Q_SCALE

2

Távolságmérés felbontása (0.1/1/10 méter)

D_STATIC

15

A következő – első – sebességprofil-változás távolsága

V_STATIC

7

A D_STATIC távolságtól előírt statikus sebességérték

Q_FRONT

1

Van-e vonathossz késleltetés?

N_ITER

5

A szakaszra megadott vonatkategóriák száma

NC_DIFF(n)

4

Az n-edik nemzetközi vonatkategória osztályszáma

V_DIFF(n)

7

Az n-edik  vonatkategóriához rendelt abszolút sebességérték

N_ITER

5

A statikus sebességprofil további szakaszainak száma

D_STATIC(k)

15

A k-adik szakasz hossza (összeadódó távolságok)

V_STATIC(k)

5

A D_STATIC(k)-tól előírt statikus sebességérték

Q_FRONT(k)

1

Van-e vonathossz késleltetés a k-adik szakaszhoz?

N_ITER(k)

5

A k-adik szakaszra megadott vonatkategóriák száma

NC_DIFF(k,m)

4

A k-adik szakaszra vonatkozó m-edik vonatkategória osztályszáma

V_DIFF(k,m)

7

A k-adik szakaszra vonatkozó m-edik vonatkategóriához rendelt abszolút sebességérték

Nemzetközi statikus sebességprofil csomag

A következő ábrán látható az iterációs ciklusok kibontása. A vonat az „A” balízcsoporttól a 27-es csomagon keresztül megkapja az első változás távolságát (D_STATIC). Jelen esetben ez a változó nem zérus értékű, így addig a jelenleg érvényes érték(ek) alkalmazandó(k). Attól a ponttól kezdve viszont a V_STATIC-ban megadott érték az irányadó, amelyen túl speciális vonatkategóriák (osztályok) számára külön érték is megadható – természetesen szintén szakaszonként külön-külön. Így például egy aktív rendszerű billenő kocsiszekrényes szerelvény (kékkel) általában gyorsabban haladhat, mint egy hagyományos szerelvény.
Sebességprofil csomag

39-es csomagtípus – pályaállapot–vontatási rendszer változása:
A csomag a vontatási feszültség változásáról nyújt információt. Felépítése a következő:

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_PACKET

8

Csomagazonosító (=39)

Q_DIR

2

Menetirány

L_PACKET

13

A csomag hossza (=48)

Q_SCALE

2

Távolságmérés felbontása (0.1/1/10 méter)

D_TRACTION

15

A vontatási rendszer megváltozásának távolsága

M_TRACTION

8

A D_TRACTION távolságtól alkalmazandó vontatási rendszer

Vontatási rendszer változása csomag

41-es csomagtípus – szintátmenet utasítás:
Amikor a vonat egy ETCS szintről kilép, információt szükséges erről számára küldeni. A felhívást jellemzően az adott terület utolsó balízcsoportja bocsátja ki. Ez az alábbiakat tartalmazza:
 • a szintátmenet helyének távolsága,
 • sebesség a kilépési/átmeneti pontnál,
 • távolság, amelyen belül a mozdonyvezetőnek nyugtáznia kell az átmenet tényét, és
 • az új szintet (ún. „többszintű” pálya esetén valamennyi elérhető szintet, csökkenő sorrendben).

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_PACKET

8

Csomagazonosító (=41)

Q_DIR

2

Menetirány

L_PACKET

13

A csomag hossza (min. 63)

Q_SCALE

2

Távolságmérés felbontása (0.1/1/10 méter)

D_LEVELTR

15

A szintátmenet távolsága

M_LEVELTR

3

A D_LEVELTR távolságra elérhető legmagasabb ETCS szint

      NID_STM

8

Ha M_LEVELTR=1 (STM), az STM azonosítója

L_ACKLEVELTR

15

A nyugtázási szakasz hossza

N_ITER

5

További elérhető ETCS szintek száma

M_LEVELTR(k)

3

A k-adik ETCS szint

      NID_STM(k)

8

Ha az M_LEVELTR(k)=1 (STM), akkor az STM azonosítója

L_ACKLEVELTR(k)

15

A k-adik szint nyugtázási hossza (eltérő peremfeltételek miatt)

Szintátmenet csomag

42-es csomagtípus – kapcsolat-menedzsment:
A csomag megadja egy meghatározott RBC azonosítóját és telefonszámát, amellyel a vonatnak kapcsolatot kell létesíteni, vagy éppen kapcsolatot kell bontani. A csomag tartalma alább látható:

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_PACKET

8

Csomagazonosító (=42)

Q_DIR

2

Menetirány

L_PACKET

13

A csomag hossza (=113)

Q_RBC

1

Kommunikációs kapcsolat létesítése vagy bontása?

NID_C

10

Ország/régió azonosítója (nem releváns, ha NID_RBC=”ismeretlen”)

NID_RBC

14

A régióhoz tartozó RBC azonosítója

NID_RADIO

64

RBC előfizetői száma (nem releváns, ha NID_RBC=”ismeretlen”)

Q_SLEEPSESSION

1

Távvezérelt gép figyelembe vegye-e a kapcsolatmenedzsment információkat?

Kapcsolat-menedzsment csomag

44-es csomagtípus – ETCS rendszeren kívüli alkalmazások által használt adatok:
A külső eszközök felé adatokat szolgáltató pálya=>jármű irányú csomag felépítését a következő:

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_PACKET

8

Csomagazonosító (=44)

Q_DIR

2

Menetirány

L_PACKET

13

A csomag hossza (>32)

NID_XUSER

9

A felhasználói rendszer azonosítója

Egyéb adatok

 

Egyéb adatok a NID_XUSER függvényében

Adatcsere külső alkalmazásokkal csomag/1
Egy üzenet – legyen az balíz-, hurok- vagy rádióüzenet – egy adott csomagból csak egyet tartalmazhat. Ez alól kivétel a 44-es csomag, amelyből több is szerepelhet egy konkrét üzeneten belül. Minden felhasználó maga dönt a 44-es csomag felhasználásáról. Ehhez a UIC-től kérvényeznie kell az adott eljáráshoz egy egyedi NID_XUSER változóértéket. Egy felhasználó egy NID_XUSER értékkel több célra is felhasználhatja a csomagot, ha azon belül megfelelően különbséget tud tenni az egyes eljárások között. Ugyanakkor lehetőség van több NID_XUSER érték kérelmezésére is, hiszen a változó 9 bites, ez pedig 511 különböző értéket jelent. Engedélyezett kettő vagy több tag közös igénylése is.
A 44-es csomagot az STM modul dolgozza fel, ennek megfelelően a 44-es csomag nem tartozik az interoperabilitási szabályok alá! Ugyanakkor a ETCS nyelvi szintaxisának meg kell felelnie minden egyedi 44-es csomagnak is. E csomagtípushoz tartozik például a hazai EVM-infill a Budapest-Hegyeshalom vonalon. A magyar mozdonyok a 44-es csomagon keresztül kapják meg és dolgozzák fel az EVM információkat. Újfent hangsúlyozzuk, hogy ez azonban nem interoperábilis megoldás!

49-es csomagtípus – balízlista tolatási körzethez:
A csomag tartalmazza valamennyi olyan balízcsoport azonosítóját, amelyet a vonat tolató módban meghaladhat. Amennyiben a meghaladott balízcsoport azonosítója nem szerepel e listában, azonnal megkezdődik a gyorsfékezés. A csomag felépítése a következő:

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_PACKET

8

Csomagazonosító (=49)

Q_DIR

2

Menetirány

L_PACKET

13

A csomag hossza (min. 53)

N_ITER

5

A listában szereplő balízcsoportok száma

Q_NEWCOUNTRY(k)

1

A k-adik balízcsoport régiója új-e?

      NID_C(k)

10

Ha Q_NEWCOUNTRY=1, akkor az új ország/régió azonosító

NID_BG(k)

14

A k-adik balízcsoport azonosítója

Balízcsoport lista tolatási körzethez csomag

51-es csomagtípus – tengelyterhelési sebességprofil:
A vonatnak – tengelyterhelése függvényében – a kategóriájára vonatkozó sebességprofilt kell alkalmaznia. Az 51-es csomag megadja az egyes kategóriákban alkalmazandó profilt. Ha tehát a vonat tengelyterhelése egyenlő vagy meghaladja az adott értéket, akkor az arra vonatkozó sebességkorlátozásokat figyelembe kell vennie (lásd ábra).

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_PACKET

8

Csomagazonosító (=51)

Q_DIR

2

Menetirány

L_PACKET

13

A csomag hossza (min. 26)

Q_SCALE

2

Távolságmérés felbontása (0.1/1/10 méter)

Q_TRACKINIT

1

Kezdőállapot folytatása vagy profil következik?

      D_AXLELOAD

15

Tengelyterhelés miatti – első – sebességkorlátozás kezdete

      L_AXLELOAD

15

A tengelyterhelés miatti – első – sebességkorlátozás hossza

      Q_FRONT

1

Van-e vonathossz késleltetés?

      N_ITER

5

Az első szakaszra vonatkozó tengelyterhelési kategóriák száma

      M_AXLELOAD(n)

7

Az n-edik számú tengelyterhelési kategória terhelési értéke

      V_AXLELOAD(n)

7

Az n-edik kategóriára vonatkozó tengelyterhelés miatti sebességkorlátozás értéke

      N_ITER

5

A tengelyterhelési profil további szakaszainak száma

      D_AXLELOAD(k)

15

A k-adik tengelyterhelés miatti sebességkorlátozás kezdete

      L_AXLELOAD(k)

15

A k-adik tengelyterhelés miatti sebességkorlátozás hossza

      Q_FRONT(k)

1

Van-e vonathossz késleltetés?

      N_ITER(k)

5

A k-adik szakaszra vonatkozó tengelyterhelési kategóriák száma

      M_AXLELOAD(k,m)

7

Az m-edik számú tengelyterhelési kategória terhelési értéke

      V_AXLELOAD(k,m)

7

Az m-edik kategóriára vonatkozó tengelyterhelés miatti sebességkorlátozás értéke

Tengelyterhelési sebességprofil csomag

Tengelyterhelési profil csomag

Az „A” balízcsoportnál megkapott tengelyterhelési sebességprofil csomag alapján a vonatnak D_AXLELOAD távolság múlva L_AXLELOAD hosszon keresztül figyelembe kell vennie a kategóriájára vonatkozó sebességkorlátozást. Újabb D_AXLELOAD(1) távolság múlva L_AXLELOAD(1) hosszon keresztül a V_AXLELOAD(1,m) értékek közül kell a rá vonatkozót alkalmaznia és így tovább. Példának okáért egy 40 tonna tengelyterhelés alatti vonat (kék) gyorsabban haladhat, mint egy e fölötti tengelyterhelésű vonat. Hazánkban ez mindennapos megoldás, hiszen több helyen nincs meg az EU előírásoknak megfelelő 225 KN tengelyterhelést viselő pályatest, így egyes tehervonatok csak sebességkorlátozással, rendkívüli küldeményként közlekedhetnek.

57-es csomagtípus – menetengedélykérés paraméterei:
A csomag megadja, hogy a vonatnak mikor és milyen gyakorisággal kell rádión keresztül menetengedélyért folyamodnia. A csomag felépítése ennek megfelelően a következő:

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_PACKET

8

Csomagazonosító (=57)

Q_DIR

2

Menetirány

L_PACKET

13

A csomag hossza (=49)

T_MAR

8

Az EOA/LOA jelzési határának eléréséig hátralévő idő

T_TIMEOUTRQST

10

Szakaszidőzítő leteltéig hátralevő idő

T_CYCRQST

8

Menetengedélykérés ciklusideje

Menetengedélykérés paraméterei csomag

58-as csomagtípus – helyzetjelentés paraméterei:
A csomag előírja, hogy mikor és milyen gyakran kell a vonatnak helyzetjelentést adnia rádión keresztül.

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_PACKET

8

Csomagazonosító (=58)

Q_DIR

2

Menetirány

L_PACKET

13

A csomag hossza (min. 56)

Q_SCALE

2

Távolságmérés felbontása (0.1/1/10 méter)

T_CYCLOC

8

Helyzetjelentés ciklusideje

D_CYCLOC

15

Két helyzetjelentés között megtett távolság

M_LOC

3

Helyzetjelentés speciális esetei

N_ITER

5

Adott távolságra előírt helyzetjelentések száma

D_LOC(k)

15

Azon hely távolsága, ahol a vonatnak jelentenie kell pozícióját

Q_LGTLOC(k)

1

Helyzetjelentés vonat elejéhez vagy végéhez viszonyítva?

Helyzetjelentés paraméterei csomag

63-as csomagtípus – balízlista SR engedélynél:
A csomag az SR módban meghaladható balízcsoportok azonosítóit tartalmazza. A csomag felépítésében gyakorlatilag megfelel a 49-es csomagtípusnak.

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_PACKET

8

Csomagazonosító (=63)

Q_DIR

2

Menetirány

L_PACKET

13

A csomag hossza (min. 53)

N_ITER

5

A listában szereplő balízcsoportok száma

Q_NEWCOUNTRY(k)

1

A k-adik balízcsoport régiója új-e?

      NID_C(k)

10

Ha Q_NEWCOUNTRY=1, akkor az új ország/régió azonosító

NID_BG(k)

14

A k-adik balízcsoport azonosítója

Balízcsoport lista SR engedélyhez csomag

65-ös csomagtípus – ideiglenes sebességkorlátozás:
Minden ideiglenes sebességkorlátozásnál közölni kell a kezdetének távolságát, a hosszát és a mértékét (lásd táblázat). Amikor a sebességkorlátozás vétele megtörténik, a vonat a már vett statikus sebességprofiljához hozzáadja azt. Az információ feladása kétféleképpen valósítható meg:
 • egy pár ideiglenes sebességkorlátozás információt tartalmazó balíz kihelyezése,
 • a már kihelyezett balízok feltöltése az ideiglenes sebességkorlátozást tartalmazó csomagokkal.
Észrevehető, hogy a specifikációt „minden igényt kielégítve” és nagyon előrelátó módon tervezték meg, hiszen a változók értékkészletében óriási tartalékok rejlenek. Ugyan a jelenlegi feltételek mellett túl sok realitása nem lenne, de ezen csomag felépítése egy akár 550 km/h sebességű, 300 km hosszú lassújel definiálását is lehetővé teszi.

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_PACKET

8

Csomagazonosító (=65)

Q_DIR

2

Menetirány

L_PACKET

13

A csomag hossza (=71)

Q_SCALE

2

Távolságmérés felbontása (0.1/1/10 méter)

NID_TSR

8

Ideiglenes sebességkorlátozás azonosítója

D_TSR

15

Ideiglenes sebességkorlátozás kezdetének távolsága

L_TSR

15

Ideiglenes sebességkorlátozás hossza

Q_FRONT

1

Van-e vonathossz késleltetés?

V_TSR

7

A sebességkorlátozás alatt engedélyezett sebesség

Ideiglenes sebességkorlátozás csomag felépítése

66-os csomagtípus – ideiglenes sebességkorlátozás visszavonása:
A csomag megadja annak az ideiglenes sebességkorlátozásnak az azonosítóját, amely visszavonásra kerül.

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_PACKET

8

Csomagazonosító (=66)

Q_DIR

2

Menetirány

L_PACKET

13

A csomag hossza (=31)

NID_TSR

8

Visszavont ideiglenes sebességkorlátozás azonosítója

Ideiglenes sebességkorlátozás visszavonása csomag felépítése

67-es csomagtípus – pályaállapot–nagy fémes tömeg:
A csomag megadja, hogy hol szükséges kikapcsolni a balízátvitelt a pálya mentén előforduló nagyobb fémes tömeg miatt. A hossz megadásával kiszámítható, hogy az átvitelt hol lehet visszakapcsolni. A csomagban – az N_ITER változó felhasználásával – több ilyen tulajdonságú hely információja is feladható.

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_PACKET

8

Csomagazonosító (=67)

Q_DIR

2

Menetirány

L_PACKET

13

A csomag hossza (min. 60)

Q_SCALE

2

Távolságmérés felbontása (0.1/1/10 méter)

D_TRACKCOND

15

Pályaállapot változásának távolsága

L_TRACKCOND

15

Balízátvitel kikapcsolásának hossza

N_ITER

5

További nagy fémes tömegek száma

D_TRACKCOND(k)

15

A k-adik nagy fémes tömeg távolsága (összeadódó távolságok)

L_TRACKCOND(k)

15

A k-adik balízátvitel-kikapcsolás hossza

Nagy fémes tömeg csomag

A nagy fémes tömegnek az átvitelre gyakorolt hatásáról a balíz pályaelemnél olvashat bővebben.

68-as csomagtípus – pályaviszonyok:
A csomag megadja a különböző pályaállapotok (M_TRACKINIT) – mint például a feszültségmentes szakaszok, rádiós lyukak, alagutak, hidak, stb. – távolságát, hosszát és jellemzőjét. Ha valamely pályaviszony Q_TRACKINIT változója az 1-es értékre van beállítva, akkor az adott pályaviszonyhoz tartozó kezdőállapotot kell alkalmazni. Ennek megfelelően a csomag felépítése alább látható:

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_PACKET

8

Csomagazonosító (=68)

Q_DIR

2

Menetirány

L_PACKET

13

A csomag hossza (min. 26)

Q_SCALE

2

Távolságmérés felbontása (0.1/1/10 méter)

Q_TRACKINIT

1

Kezdőállapot folytatása (üres profil) vagy profil következik?

      D_TRACKINIT

15

Csak ha Q_TRACKINIT=1: az üres profil kezdetének távolsága

      D_TRACKCOND

15

Többi változó csak, ha Q_TRACKINIT=0:

profil kezdetének távolsága

      L_TRACKCOND

15

Meghatározott pályaviszony hossza

      M_TRACKCOND

4

Pályaállapot jellemzője

      N_ITER

5

&932;ovábbi pályaállapotok száma

      D_TRACKCOND(k)

15

A k-adik pályaállapot kezdetének távolsága

      L_TRACKCOND(k)

15

A k-adik pályaállapot hossza

      M_TRACKCOND(k)

4

A k-adik pályaállapot jellemzője

Pályaviszonyok csomag

70-es csomagtípus – útvonal-alkalmasság adat:
A csomag megadja azokat a feltételeket, amelyekkel egy vonat az adott útvonalra beléphet.

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_PACKET

8

Csomagazonosító (=70)

Q_DIR

2

Menetirány

L_PACKET

13

A csomag hossza (min. 26)

Q_SCALE

2

Távolságmérés felbontása (0.1/1/10 méter)

Q_TRACKINIT

1

Kezdőállapot folytatása (üres profil) vagy profil következik?

      D_TRACKINIT

15

Csak ha Q_TRACKINIT=1: az üres profil kezdetének távolsága

      D_SUITABILITY

15

Többi változó csak, ha Q_TRACKINIT=0:

profil kezdetének távolsága

      Q_SUITABILITY

2

Útvonal-alkalmasság típusa

            M_LOADINGGAUGE

8

Ha Q_SUITABILITY=00: Rakszelvény profil

            M_AXLELOAD

7

Ha Q_SIUTABILITY=01: Tengelyterhelés mértéke

            M_TRACTION

8

Ha Q_SUITABILITY=10: Vontatási rendszer fajtája

      N_ITER

5

További útvonal-alkalmasság adatok száma

      D_SUITABILITY(k)

15

A k-adik útvonal-alkalmasság távolsága

      Q_SUITABILITY(k)

2

A k-adik útvonal-alkalmasság típusa

            M_LOADINGGAUGE(k)

8

Ha Q_SUITABILITY=00: A k-adik rakszelvény profil

            M_AXLELOAD(k)

7

Ha Q_SIUTABILITY=01: A k-adik tengelyterhelés mértéke

            M_TRACTION(k)

8

Ha Q_SUITABILITY=10: A k-adik vontatási rendszer fajtája

Útvonal-alkalmasság csomag

71-es csomagtípus – tapadási tényező:
A csomag lehetővé teszi, hogy a pályaoldal a fékezési modellben alkalmazott tapadási tényező értékének megváltoztatására utasítsa a fedélzeti berendezést. A tapadási tényező megváltoztatására szükség lehet ősszel, a nedves falevelek sínkoronára hullásakor, télen hóeséskor, vagy adott esetben selyemhernyók elszaporodásakor, stb.

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_PACKET

8

Csomagazonosító (=71)

Q_DIR

2

Menetirány

L_PACKET

13

A csomag hossza (=56)

Q_SCALE

2

Távolságmérés felbontása (0.1/1/10 méter)

D_ADHESION

15

A csökkentett tapadási tényezőjű szakasz kezdetének távolsága

L_ADHESION

15

A csökkentett tapadási tényezőjű szakasz hossza

M_ADHESION

1

Tapadási tényező értéke

Tapadási tényező csomag

72-es csomagtípus – formázatlan szöveges üzenet:
Ez a csomag olyan – karakterekből álló – üzenet, amelyet szükség esetén a mozdonyvezető tájékoztatására lehet elküldeni a fedélzetre.

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_PACKET

8

Csomagazonosító (=72)

Q_DIR

2

Menetirány

L_PACKET

13

A csomag hossza (min. 93)

Q_SCALE

2

Távolságmérés felbontása (0.1/1/10 méter)

Q_TEXTCLASS

2

Megjelenítendő üzenet rangja

Q_TEXTDISPLAY

1

Megjelenítési feltételek kombináltak-e?

D_TEXTDISPLAY

15

Szöveg megjelenítésének távolsága (indító feltétel)

M_MODETEXTDISPLAY

4

Mely üzemmódban érvényes az üzenet? (indító feltétel)

M_LEVELTEXTDISPLAY

3

Mely szinten érvényes az üzenet? (indító feltétel)

      NID_STM

8

Ha M_LEVELTR=1 (STM), akkor az STM azonosítója

L_TEXTDISPLAY

15

Milyen hosszon jelenik meg a szöveg (vég feltétel)

T_TEXTDISPLAY

10

Szöveg megjelenésének időtartama (vég feltétel)

M_MODETEXTDISPLAY

4

Mely fedélzeti üzemmódtól érvénytelen az üzenet? (vég feltétel)

M_LEVELTEXTDISPLAY

3

Mely fedélzeti szinttől érvénytelen az üzenet? (vég feltétel)

      NID_STM

8

Ha M_LEVELTR=1 (STM), akkor az STM azonosítója

Q_TEXTCONFIRM

2

Nyugtázási igény/reakció?

L_TEXT

8

A szöveg karaktersorozatának hossza

X_TEXT(L_TEXT)

8

Az L_TEXT hosszúságú szöveges karakterlánc

Formázatlan szöveges üzenet csomag

76-os csomagtípus – fix szöveges üzenet:
A csomag az előre definiált fix szöveges üzenetek közül választ ki a Q_TEXT változó segítségével egyet, amelyet a mozdonyvezető számára megjelenít a fedélzeti berendezés. A fix üzenetek esetén lehetővé válik, hogy mindig az aktuális DMI nyelven jelenjen meg a kiválasztott szöveg.

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_PACKET

8

Csomagazonosító (=76)

Q_DIR

2

Menetirány

L_PACKET

13

A csomag hossza (min. 92)

Q_SCALE

2

Távolságmérés felbontása (0.1/1/10 méter)

Q_TEXTCLASS

2

Megjelenítendő üzenet rangja

Q_TEXTDISPLAY

1

Megjelenítési feltételek kombináltak-e?

D_TEXTDISPLAY

15

Szöveg megjelenítésének távolsága (indító feltétel)

M_MODETEXTDISPLAY

4

Mely üzemmódban érvényes az üzenet? (indító feltétel)

M_LEVELTEXTDISPLAY

3

Mely szinten érvényes az üzenet? (indító feltétel)

      NID_STM

8

Ha M_LEVELTR=1 (STM), akkor az STM azonosítója

L_TEXTDISPLAY

15

Milyen hosszon jelenik meg a szöveg (vég feltétel)

T_TEXTDISPLAY

10

Szöveg megjelenésének időtartama (vég feltétel)

M_MODETEXTDISPLAY

4

Mely fedélzeti üzemmódtól érvénytelen az üzenet? (vég feltétel)

M_LEVELTEXTDISPLAY

3

Mely fedélzeti szinttől érvénytelen az üzenet? (vég feltétel)

      NID_STM

8

Ha M_LEVELTR=1 (STM), akkor az STM azonosítója

Q_TEXTCONFIRM

2

Nyugtázási igény/reakció?

Q_TEXT

8

A megjelenítendő fix üzenet indexe

Fix szöveges üzenet csomag

79-es csomagtípus – földrajzi pozíció információ:
A 79-es csomag segítségével egy meghatározott referencia-balízcsoporthoz viszonyítva információt adhatunk a földrajzi pozícióról. A referencia-balízcsoport azonosítóján túl szükség van még az attól mért távolság értékére, illetve arra a módosítóra, amely megmutatja, hogy ezt a távolságot a referencia-balízcsoport irányával megegyező, vagy éppen ellenkező irányba kell-e számítani. A csomag – a korábbiakban már megismert N_ITER változó segítségével – lehetőséget ad egyszerre több referencia ponthoz történő viszonyításra is.

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_PACKET

8

Csomagazonosító (=79)

Q_DIR

2

Menetirány

L_PACKET

13

A csomag hossza (min. 81)

Q_SCALE

2

Távolságmérés felbontása (0.1/1/10 méter)

Q_NEWCOUNTRY

1

Ugyanazon országban/régióban található-e a referencia-balízcsoport?  

      NID_C

10

Ha Q_NEWCOUNTRY=1, akkor  az új ország/régió azonosító

NID_BG

14

Referencia-balízcsoport azonosítója

D_POSOFF

15

Pályakilométer eltolás távolságértéke a referenciabalíztól

Q_MPOSITION

1

A pozíció számolásának iránya a referencia-balízcsoport irányához viszonyítva

M_POSITION

20

Az útkilométer értéke

N_ITER

5

További referenciapontokhoz viszonyító pozíciójelentések száma

Q_NEWCOUNTRY(k)

1

A k-adik referencia-balízcsoport új országban/régióban található-e?

      NID_C(k)

10

Ha Q_NEWCOUNTRY(k)=1, akkor az új ország/régió azonosítója

NID_BG(k)

14

A k-adik referencia-balízcsoport azonosítója

D_POSOFF(k)

15

Pályakilométer eltolás távolságértéke a k-adik referenciabalíztól

Q_MPOSITION(k)

1

A pozíció számolásának iránya a k-adik referencia-balízcsoport irányához viszonyítva

M_POSITION(k)

20

A k-adik esethez tartozó útkilométer értéke

A földrajzi pozíció információ csomagja

80-as csomagtípus – üzemmód profil:
Ez az információ a fedélzeti rendszer érvényes menetengedélyén belül az üzemmód átállítását szolgálja annak egy vagy több meghatározott szakaszán. Az előírt üzemmód csak az OS vagy az SH üzemmód lehet. A csomagban az alábbi információk megadása szükséges:
 • az előírt üzemmód (OS vagy SH),
 • az üzemmódváltás helyének távolsága és hossza,
 • sebesség az átváltási ponton,
 • távolság, amelyen belül a mozdonyvezetőnek nyugtáznia kell az átmenet tényét.

Változó

Hossz [bit]

Megjegyzés

NID_PACKET

8

Csomagazonosító (=80)

Q_DIR

2

Menetirány

L_PACKET

13

A csomag hossza (min. 84)

Q_SCALE

2

Távolságmérés felbontása (0.1/1/10 méter)

D_MAMODE

15

A következő – első – üzemmódátmenet távolsága

M_MAMODE

2

A menetengedély egy részén szükséges üzemmód (OS vagy SH)

V_MAMODE

7

Az előírt mód esetén alkalmazandó sebesség (pl. a nemzeti érték)

L_MAMODE

15

Az előírt üzemmód alkalmazási hossza

L_ACKMAMODE

15

A nyugtázási terület hossza az üzemmódátmenetet megelőzően

N_ITER

5

További SH/OS szakaszok száma a menetengedélyen belül

D_MAMODE(k)

15

A k-adik üzemmódátmenet távolsága

M_MAMODE(k)

2

A k-adik üzemmódátmenetre vonatkozó üzemmód (OS vagy SH)

V_MAMODE(k)

7

A k-adik üzemmódátmenet esetén alkalmazandó sebességérték

L_MAMODE(k)

15

A k-adik üzemmód alkalmazási hossza

L_ACKMAMODE(k)

15

A nyugtázási terület hossza a k-adik üzemmódátmenetet megelőzően

Mód profil csomag

Tovább a következő csomagokhoz

Vissza a csomagokhoz

Lap teteje